Kerhon säännöt

 

Kerhon toimintaa ohjaa yhdistyslaki sekä yhdistysrekisteriin hyväksytyt säännöt.

Lisäksi kerho hallitus on laatinut oheisiä sääntöjä, joiden mukaan kerhon hallintoa jataloutta johdetaan.

  • Taloussääntö
  • Hallintosääntö 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

2 § TOIMINTA JA TOIMINNAN LAATU

Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry on Pohjois - Savolaisten pohjoismaisia metsästys- ja paimenpystykorvia harrastavien kennelyhdistys joka kuuluu jäsenenä seuraaviin valtakunnallisiin kenneljärjestöihin:

  • Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry
  • Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben ry
  • Suomen Harmaahirvikoirajärjestö - Finska jämt- och gråhundklubben ry
  • Lappalaiskoirat - Lapplandshundar ry
  • Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben ry

Pohjois-Savon Pystykorvakerhon toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää järjestäytynyttä Pohjois-Savolaista pystykorvaharrastusta ja turvata pystykorvaharrastuksen jatkuvuus Pohjois-Savossa. Valistaa ja kouluttaa jäseniään koirien kasvatuksessa ja koe- ja näyttelytoiminnassa Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - tekee esityksiä ja aloitteita - toimii pystykorvakoirien asiantuntijana ja antaa lausuntoja niihin liittyvissä kysymyksissä - tukee toiminnallaan muita Pohjois-Savolaisia kennelyhdistyksiä - kerää ja taltioi Pohjois-Savolaista pystykorvatietoa ja arvostaa ja palkitsee pystykorvatoiminnassa ansioituneita.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys - järjestää koirakokeita ja koiranäyttelyitä ja osallistuu messuille - tiedottaa jäsenistöään - järjestää tiedotustilaisuuksia - harjoittaa julkaisutoimintaa - perustaa erilaisia jaostoja kuten mm. hirvijaosto, lintujaosto, lappalaiskoirajaosto, näyttelyjaosto. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi - periä jäsenmaksuja - vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää pienimuotoista talkootyötä - omistaa kiinteistöjä ja osakkeita toimintaansa varten - järjestää arpajaisia ja myyjäisiä - järjestää huvitapahtumia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa 3/4 osa enemmistön päätöksellä kutsua henkilöitä jotka ovat ansioituneet yhdistyksen tarkoitusta tukevassa toiminnassa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruus on 20 x vuosijäsenen jäsenmaksu, kuitenkin niin että 50 vuotta täyttäneiden henkilöiden ainaisjäsenmaksun suuruuden perusteena toimii kaava 70-N x vuosijäsenen jäsenmaksu (N = henkilön ikä). Ainaisjäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Vuosijäsenen täytettyä 70 vuotta hänestä tulee suostumuksellaan ainaisjäsen.

4 § JÄSENEN EROAMINEN / EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä 3/4 enemmistön päätöksellä, jos tämä on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä lain vastaisella, sääntöjen vastaisella tai muulla teolla.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi neljän ( 4 ) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyönnistä.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu täysi-ikäiset, vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) hallituksen muuta varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenmäärästä päättää vuosikokous. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia vuosittain aluksi arvan sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt. Hallitus voi myös pyytää tai palkata hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen tarvitsemia toimihenkilöitä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 3/4 enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta myös kerhon jaostojen puheenjohtajilla. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava mikäli mahdollista Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n sekä jonkun edellä sääntöjen 2 §:ssä mainitun rotujärjestön henkilöjäsen.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen kanssa.

7 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa hallitukselle esitetystä vaatimuksesta pitää kokous.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni jota hän voi käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen. Valtuutetulla on oikeus käyttää kokouksessa yhteensä enintään viittä ääntä, käyttämänsä omakohtainen ääni mukaan luettuna. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näissä säännöissä on erikseen määrätty.

Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 kokouksessa saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.

Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kutsulla, kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

10 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. suoritetaan valtakirjain tarkastus
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
5. esitetään hallituksen varainhoitokertomus sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6. hyväksytään hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
7. määrätään jäsenmaksujen suuruus
8. määrätään hallituksen jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus sekä heille toimistaan aiheutuvien muiden kustannusten maksamisen perusteet seuraavaksi vuodeksi
9. vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. toimitetaan puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi sekä muiden hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
12. valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat toisten kenneljärjestöjen asianomaisiin kokouksiin
13. käsitellään hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, jolloin asioista, joista ei ole kokouskutsussa ilmoitettu, voidaan keskustella päätöksiä tekemättä

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokouksessa saapuvilla tai sääntöjen määräämin tavoin laillisesti edustettuina olevien jäsenten äänimäärästä sekä että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidettävä kokous joka vähintään ¾ äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

12 § SUHDE YHDISTYSLAKIIN

Niissä tapauksissa joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.